R&M – راه‌حلي براي FTTH کـامـل در خانه هاي خانوادگي

راه‌حلي براي FTTH

راه‌حلي براي FTTH


زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه

فيبر به خانه (FTTH) تنها زماني کامل است که فيبرنوري به مکان مناسبي در خانه برسد. سفر به مکان مناسب در خانه تقريبا هميشه يک چالش است. R&M همراه با Swisscom راهحلي را توسعه داده است که مقرون بهصرفه، سريع و پايدار است.

 

 Swisscom رويکرد جديدي را براي اتصال نوري خانههاي خانوادگي اتخاذ کرده است. کارمندان مسئول Swisscom  و شرکاي آن يک راهحل کارآمد را به صاحبان خانه توصيه ميکنند. نقطه ورود ساختمان (BEP )  با يک نقطه انتقال جديد و نوآورانه جايگزين خواهد شد. OTO @BEPيک جعبه اتصال با يک OTO  (پريز مخابرات نوري) يکپارچه است. پريز مخابرات نوري، که بهعنوان رابط سيمکشي خانه عمل ميکند، مستقيما در OTO@BEP يکپارچه شده است. از اينجا، زيرساخت ساختمان موجود مسيري را که کابل فيبرنوري به مسيرياب اينترنت طي ميکند، تعيين کرده و در بسياري از موارد، از اينجاست که چالش آغاز ميشود.

 

ساير راهها …

تقريبا هر خانه خانوادگي ساختار ساختماني متفاوتي دارد. مفاهيم کابلکشي نيز متنوع است. پس اتصال  FTTH ساده نيست، سخت است. اپراتورهاي شبکه اغلب با خانههايي که بهتازگي ساخته شدهاند و اين املاک قرار است به FTTH مجهز شوند، سر و کار دارند. اين ساختمانها معمولا با چالشهاي کمتري روبهرو هستند. در خانههايي که 50 سال يا بيشتر قدمت دارند، همهچيز چالش برانگيزتر ميشود. اين ويژگيها ممکن است هنوز داراي سامانه لولههاي بزرگ باشند، اما هيچ رک مرکزي براي ارتباطات راه دور با فضايي براي OTO ها، توزيعکنندهها و مسيريابها ندارد.

 

از يک طرف، همانطورکه ديديد تنوع زيادي بين مشتريان بالقوه FTTH وجود دارد. از طرف ديگر اپراتورهاي شبکه مانند Swisscom  از اصل استانداردسازي پيروي ميکنند. تعداد زيادي از ساختمانها با مفاهيم نصب استاندارد ميتوانند بهطور کارآمد عرضه شوند.

سپس اصل کيفيت وجود دارد. عملکرد انتقال ارائه شده توسط شبکه فيبرنوري نبايد به OTO@ BEP  ختم شود. اين سرويس بايد در تمام مسير به OTO تحويل داده شود. بنابراين نياز به کابلکشي با کيفيت بالا و اتصال ايمن در يک خانه خانوادگي وجود دارد و حداقل بايد تا مسيرياب اينترنت که در جايي از ساختمان قرار دارد برسد.

Assembly at OTO - R&M
Installation with OTO outlet - R&M

توصيه واضح

بههمين دليل، Swisscom توصيههاي خاصي را براي اطلاع صاحبان خانه و نصابان ارائه کرده است. در صورت امکان OTO@BEP بهتر است در زيرزمين قرار گيرد. R&M و René Imholz، مدير فني Inhouse در Swisscom، مفهوم OTO@BEP را براي اين موضوع در سال 2017 توسعه دادند. در آن مرحله، براي کاربردهاي تجاري در نظر گرفته شده بود.

 با محصولات R&M مانند جعبههاي Polaris، OTO و BEP را ميتوان در يک محفظه ترکيب کرد. از سال 2021، مفهوم OTO@BEP يک دستورالعمل Swisscom براي خانهها است.

سپس Swisscom با چالشي براي توصيف يک مسير کارآمد از OTO@ BEP به مسيرياب  اينترنت در خانه مواجه شد. براي اطمينان از اينکه سيگنال با کيفيت بالا به دفتر يا اتاق نشيمن خانه ميرسد، بايد مسيري امن وجود داشته باشد و بايد راهحلي که توسط هر نصاب آموزش ديدهاي در هر خانهاي قابل اجرا باشد، پايهريزي شود.

در اصل، اين يک پچکورد فيبرنوري بين OTO@BEP و مسيرياب اينترنت است. اغلب بايد در تمام طبقات و گوشههاي مختلف خورانده يا نصب شود. بازار راهحلهاي از پيش پايان يافته  زيادي را ارائه ميدهد، اما هيچ يک از آنها نشانِ «سريع و زيستمحيطي » را بهدست نياوردهاند. اگر مسير عبور از خانه طولانيتر يا کوتاهتر از کابل باشد، به يک چالش تبديل ميشود و منجر به هزينههاي اضافي، کار اضافي يا برش کابلها، ضايعات اضافي کابل و سرهمبندي کردن آنها ميشود که يک راهحل پايدار نيست.

 

FO Field در حال پيشگام شدن استSwisscom رويکردي کارآمد را همراه با R&M تعريف کرد: يک کابل داخلي تک فيبر نازک و منعطف از OTO@ BEP در زيرزمين به يک افزونه OTO دوم، از راه دور و نصب شده دايمي در محل مسيرياب در ساختمان گذاشته شده است. اين کابل را ميتوان در محل برش داد و مطابق با دفترچه راهنماي FTTH Swisscom نصب کرد. يک کانکتور FO Field خاتمه يافته و در هر دو انتها به OTO وصل ميشود. که يک راهحل ساده، قابل اعتماد و زيبايي شناختي است.

کانکتور فيلد قابل خاتمه FO Field از R&M که Swisscom براي نصابان توصيه ميکند، بهويژه براي اين مدل توسعهدهنده بسيار مناسب است. تنها کاري که نصابها بايد انجام دهند اين است که کابل انعطافپذير R&M را از درام بيرون کشيده و آن را وارد لولهها کنند و سپس ميتوانند در عرض چند دقيقه کانکتورها را نصب کنند. و بدينگونه ارتباط فيبرنوري به مسيرياب تکميل شده است.

آزادي با Field FO

با استفاده از کانکتور FO Field شرکت R&M کاربران استقلال کامل دارند. آنها ميتوانند با هر طول پچکورد مورد نيازتان کار کنند و همچنين کانکتور را به هر کابل نصبي  متصل کنند و در نتيجه نياز به اتصال را از بين ببرند. با کمي دقت، نصب کانکتور کمتر از 60 ثانيه طول ميکشد.

Field FO الزامات انتقال مجدد سطوح عملکرد تک حالته (Grade Cf/1 (APC و (Grade Cf/2 (PC و سطح عملکرد چند حالته Grade Bmf/3 را برآورده ميکند. با انواع کابل با قطر 1.4 تا 3 ميليمتر سازگار است

Fully assembled FO Field connector - R&M

منبع : R&M ( connection )

بخوانید : مجله  R&M

امتیاز شما به این مطلب