نمونه طراحی شبکه‌ی اداری و دیتاسنتر

نمونه محسبات مدل OC

اتصال فوق، نمایش یک CD مرکزی با کابل‌کشی دفتر کار است که به یک BD رفته و به یک FD متصل می‌شود که سوییچ دسترسی به آن قرار گرفته است. کابل‌کشی با اتصال دهنده‌ها و کابل‌هابل‌های رده‌ی 400 متری OM3 صورت گرفته است. اگر شما برای محاسبات از استاندارد کابل‌کشی عمومی برای کابل‌ها و اتصال دهنده‌ها پیروی می‌کنید، باید در محاسبات برای هر آداپتور 0.75dB تلفات در نظر بگیرید که در این مثال ۶ آداپتور وجود دارد و مجموع آن 4.5dB می‌باشد و همچنین تلفات کابل‌ها برابر 3.5dB/km*0.4 که برابر با 1.5dB برای کابل‌کشی است. مجموع تلفات آداپتور و کابل‌ها در این مثال برابر با 6dB است که برای راه اندازی شبکه 100Base-Fx (جدول ۳۱ را مشاهده کنید) کافی است. برای راه اندازی شبکه با سرعت 10G نیاز دارید که تمامی فیبرهای نوری و فرستنده‌ها را از نوع SMF انتخاب کنید.

مرکز داده

data center

 نمونه محاسبات فیبر نوری برای مدل DC

مرکز داده‌ای با یک لینک سوییچ از سرور با پیکربندی ردیفی End Of Row ODF و کانکتورهای LC داریم و همچنین یک لینک MPO بین توزیع کننده مرکزی و EOR با ۱۵۰ متر کابل OM4 ایجاد کرده‌ایم.

در این مثال با توجه به استاندارد عمومی کابل‌کشی، تلفات هر کانکتور 75dB درنظر گرفته شده که در مثال ۵ کانکتور (LC, MPO, MPO, LC, LC) وجود دارد که جمعاْ برابر 3.75dB. کابل‌‌ها نیز تلفات افتی معادل با 3.5 dB/km دارند و برای این مثال طول کابل معادل 0.15 km است که برابر با 0.475dB می‌شود. بنابر این تلفات کلی کانال بیشتر از 4dB می‌شود که برای کاربری‌های 10GBase و 1000Base کافی نیست.

 محدودیت‌های کانال برای نصب کابل فیبر نوری

شکل‌های زیر، مدل‌های قابل اجرا برای کابل‌کشی افقی و ستون فقرات[1] را نشان می‌دهند. الزامی بر وجود تجهیزات انتقال بین کابل‌کشی عمودی و کابل‌‌کشی افقی که در نهایت به \ریز شبکه متصل می‌شود وجود ندارد. بدین ترتیب مدل‌های ترکیبی ارتباط بین کابل‌کشی عمودی/افقی مطابق شکل‌های ۱۷ تا ۱۹ بدست می‌آید.

به منظور قرار دادن مقدار کانکشن افزایش یافته درون یک کانال با کلاس داده شده، طول کانال ممکن است برای پوشش دادن تلفات بوجود آمده اضافی، کاهش پیدا کند.

FO 3 connector

 مدل ترکیبی ۳ کانکتوری مستقیم فیبر نوری

FO 4 connector

 مدل ترکیبی ۴ کانکتوری فیبر نوری همراه با جوش Splice

FO 5 connector

مدل ترکیبی ۵ کانکتوری مستقیم فیبر نوری

 فراتر از استاندارد

از اوایل سال ۲۰۰۵، شرکت R&M شروع به استفاده از کلاس‌های باکیفیت کرد و گام به گام در فرآیند تولید محصولات خود استانداردهای مربوطه را لحاظ نمود. برای تصور صحیح از پیشرفت فنی شرکت R&M، در برخی از جنبه‌های فنی استاندارد IEC 61573 را پشت سر گذاشته و مزایایی فراتر از نیازهای این استاندارد به شما می‌دهد.

از آنجایی که حداقل الزامات تلفات بازگشتی برای کارایی بالای اتصال دهنده‌ها کافی نیست، شرکت R&M مقادیر جدیدی را برای تلفات بازگشتی این بخش از محصولات خود لحاظ کرده است. این مقادیر جدید همواره بهتر یا در حد استاندارد هستند.

 

R&Mfreenet Connection Attenuation (dB)

98.43%

6 Connectors

99.99%

4 Connectors

99.75%

2 Connectors

IL 97%

IL Mean

Splice

0.60

0.80

0.40

0.20

0.10

 

98.43%

6 Connectors

99.99%

4 Connectors

99.75%

2 Connectors

IL 97%

IL Mean

Single Mode

≤0.60

≤0.60

≤0.30

≤0.15

≤0.07

Connector Grade A

≤0.72

≤1.00

≤0.50

≤0.25

≤0.12

Connector Grade B

≤1.50

≤2.00

≤1.00

≤0.50

≤0.25

Connector Grade C

≤3.00

≤4.00

≤2.00

≤1.00

≤0.50

Connector Grade D

98.43%

6 Connectors

100%

4 Connectors

100%

2 Connectors

IL >100%

IL Mean

Multi-Mode

≤0.60

≤1.00

≤0.50

≤0.25

≤0.10

Connector Grade Am

≤0.90

≤2.00

≤1.00

≤0.50

≤0.15

Connector Grade Bm

≤2.10

≤3.00

≤1.50

≤0.75

≤0.35

Connector Grade M

98.43%

6 Connectors

98.43%

4 Connectors

99.75%

2 Connectors

IL >95%

IL Mean

FO Fielda

≤1.20

≤2.00

≤1.00

≤0.50

≤0.20

Connector Grade Bmf/3

≤1.20

≤2.00

≤1.00

≤0.50

≤0.20

Connector Grade Cf/2

≤1.20

≤2.00

≤1.00

≤0.50

≤0.20

Connector Grade Cf/1

98.43%

6 Connectors

100%

2 Connectors

100%

2 Connectors

IL >100%

IL Mean

MPO/MTP®

≤0.60

≤1.40

≤0.70

≤0.35

≤0.10

Multi-Mode

≤1.50

≤1.60

≤0.80

≤0.40

≤0.25

Single Mode