بدترین جای پارک ماشین را انتخاب کنید به واسطه داده های بزرگ

راتوضیح می دهند. بن ولینگتون آنالیزور داده ها، در این ویدئوی جذاب می گوید که غالبا شهرداری ها نمی دانند باید با این داده ها چه کنند. او با ترکیبی از سوال های غیرمنتظره و داده های هوشمند شما را به جواب می رساند. 

 

امتیاز شما به این مطلب