موارد ایمنی هنگام کابل کشی فیبرنوری قسمت دوم

 

ايمني آتش

اتصال جوش از يک جرقه الکترونيکی استفاده مي کند، بنابراين اطمينان حاصل کنيد که گازهاي آتش زا در فضايي که از اتصال جوش استفاده می کنيد وجود ندارد.

اتصال هرگز نبايد در مکانهايي مانند کوره ها که گازها در آن انباشت مي شوند، به کار روند. زماني که کار با فيبر تمام مي شود، تمامي کابلها بر روي سطح يک صفحه اتصال قرار می گيرند. بنابراين صفحه  اتصال از لحاظ درجه حرارت کنترل شده است و براي اطمينان از اتصال مناسب، کاملا تميز نگه داشته می شود.

سيگار کشيدن در اطراف محيط کار با فيبر نوري ممنوع است. خاکستر سيگار مي تواند موجب مشکلات گرد و غبار در فيبرها شود، همچنين به دليل وجود مواد قابل احتراق، خطر انفجار نيز وجود دارد.

ايمني در خلال نصب داکت

 در تونلهاي زيرزميني و چاه هاي آدم رو اين امکان وجود دارد که بخار يا گازهای قابل انفجار به دليل نشتی يا نزديک بودن به گازها يا خطوط لوله مايع در

چاه هاي آدم رو وجود داشته باشد. پيش از وارد شدن به هرگونه چاه آدم رو، ابتدا هوای آن را با يک کيت تست مناسب از لحاظ وجود گازهای قابل اشتعال و سمی بررسي کنيد.

در چاههای آدم رو از به کار بردن هرگونه وسيله ای که توليد جرقه يا شعله می کند خودداری کنيد.

ايمني کار

برای به حداقل رساندن خطر حادثه در محيط کار، از قوانين مربوطه جهت ايجاد موانع، محافظ براي چاههای آدم رو، و نشانه های هشداردهنده پيروی کنيد.

پيش از کشيدن کابل  اطمينان حاصل کنيد که ناحيه هایی که در حلقه کابل قرار دارد، خالي از پرسنل و تجهيزات است. عدم انجام اين کار، مي تواند موجب آسيب رساندن به پرسنل يا خرابي کابلها، به دليل گيرکردن شود.

اطمينان حاصل کنيد که ابزارها و تجهيزات به کار رفته براي نصب کابل در شرايط مناسبي قرار دارند. خوردگی لوازم ميتواند کابل را خراب کرده يا موجب جراحت پرسنل شود.

در صورتی که خطوط برق از چاههای آدمرو يا تونل هايی که نصب در آنها صورت می گيرد عبور کرده است، مراقب باشيد و از مخاطرات الکتريکی برحذر باشيد.