شبکه‌های کامپیوتری شرکت هواپیمایی کاسپین

در ارائه اين طرح آنچه که مد نظر بوده است، طراحی يک بستر کارا و مطمئن در چارچوب شرايط محيطی و شرايط کارفرما و منطبق با استانداردهای روز دنيا است که در عين حال کمترين هزينه را با بالاترين كارايي و كيفيت به دنبال داشته باشد.

چارچوب پروژه

 چارچوب طرح عرضه شده به شرح ذيل می‌باشد:طرح پيشنهادی در چارچوب نيازمنديهای کابل‌کشی شبکه ديتا، مخابرات و نيز برق شهر و برق اضطراری می‌باشد.

کابل‌کشی ديتا و مخابرات بايد تامين کننده حداقل نيازمنديهای شبکه‌های ارتباطی بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA-568B  و حتی بيشتر از آن باشد.

تعداد فضاهای کاری براساس نيازمنديهای مندرج در استاندارد ANSI/TIA/EIA-569A و همچنین ملاحظات  تعيين می‌گردد.