پروژه پیاده سازی مرکز داده در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت


پروژه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

طرح این پروژه شامل پيشنهاد فنی است که در چارچوب بازديد به عمل آمده از ساختمان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران، در راستای ايجادسرور روم ارائه شده است. در طرح ذيل تلاش شده که يک پيشنهاد کارآمد و مطمئن برای طراحی و اجرای سرور روم اين ساختمان عرضه گردد که جوابگوی نيازهای حال و آينده آن مجموعه محترم باشد.

این پروژه هم مانند تمامی پروژه های لاوان ارتباط تحت کلاس جهانی و استانداردهای معتبر پیاده سازی شده است.