استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت چهارم) | ISO24764

 

افزونگی (Redundancy)
باید به انعطاف پذیری مرکز داده با توجه به زیرساخت های کابلی توجه شود. این موضوع با زیاد شدن توزیع کننده ها، کابل کشی و مسیرهای عبور آن ها بیشتر اهمیت پیدا کند.
در شرایط خاص، به عنوان مثال به دلایل امنیتی یا قابلیت اطمینان، افزونگی ممکن است در طراحی کابل کشی ایجاد شود. شکل 1 یکی از چندین نمونه ممکن از اتصال عناصر کاربردی در چارچوب ساخت یافته را نشان می دهد که چنین حفاظتی در برابر شکست را در یک یا چند بخش از زیرساخت کابل کشی فراهم می کند.

6

شکل 1- اتصال عناصر کاربردی فراهم کردن افزونگی

 

علاوه بر این، افزونگی ممکن است با استفاده از کابل های چندگانه بین توزیع کننده‌ها، با کابل هایی که در مسیرهای مختلفی هستند، فراهم شود.
نکته: اتصال دو ZD علاوه بر اتصال بین MD و ZD است و جایگزینی برای اتصال MD به ZD نیست.

رابط خارجی شبکه
ENI یک سربندی از کابل کشی دسترسی شبکه ارائه می دهد که اتصال سرویس‌های خارجی را برای کابل کشی دسترسی شبکه همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، فراهم می‌کند.
نکته: ارائه دهندگان سرویس چندگانه باید مسیرهای مختلفی را برای هر یک از ENI های چندگانه داشته باشند. ENI باید مطابق بند 9 باشد.

7

  شکل 2- نمونه‌ای از اتصالات کابل کشی سرویس خارجی به ENI 

کابل‌ها
نوع کابل مورد استفاده در پیاده سازی مرجع بند 7 در بند 8 مشخص شده است. (در مطالب بعدی در مورد این بندها بیشتر توضیح خواهیم داد)

پچ کوردهای تجهیزات
پچ کوردهای تجهیزات غیر دائمی هستند و می توانند کاربرد خاص داشته باشند.

پچ کوردها و جامپرها
پچ کوردها و جامپرها در پیاده سازی اتصالات متقاطع در توزیع کننده ها استفاده می‌شود. مشارکت عملکرد این کابل‌ها باید در طراحی کانال مورد توجه قرار گیرد. بند 7 راهنمایی در مورد طول پچ کورد یا جامپرها برای پیاده سازی مرجع کابل کشی عمومی ارائه می دهد.

پریز تجهیزات
طراحی کابل کشی عمومی باید برای EOSهایی ارائه شود که با تراکم بالا نصب می شوند و در مجاورات تجهیزات خاصی قرار می‌گیرند تا آن تجیهرات به آن ها متصل شوند. تعداد مؤلفه‌های کابل موجود در EO توسط این استاندارد محدود نمی شود.
یک گروه از EOها می توانند مستقیماً توسط ZDهای چندگانه، یا توسط ZDها از طریق LDPهای چندگانه به خدمت گرفته شوند. رابط EO ارائه شده باید مطابق با بند 9 باشد.

LDP
نصب یک LDP در کابل کشی توزیع منطقه بین ZD و EO ممکن است در صورتی که نیاز باشد چیزی به تجهیزات اضافه شود یا جابه‌جا شوند، مفید باشد. یک LDP بین یک ZD و هر EO مجاز است. LDP باید یک اتصال متقابل داشته باشد و نه اتصال متقاطع، چراکه LDP یک اتصال به هر کانال یا لینک اضافه می‌کند. به غیر از تجهیزات تغذیه DC، در منطقه LDP نباید هیچ تجهیز اکتیو دیگری قرار بگیرد. جایی که یک LDP مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید برای پشتیبانی منطقه دیتا سنتری که برای ارائه خدمت در طول عمر عملیاتی از پیش تعیین شده خود طراحی شده است، ظرفیت کافی داشته باشد. منطقه خدمت ممکن است از نظر تعداد چار چوب‌ها / کابینت‌ها / محفظه‌ها تعریف شده باشد، مورد حمایت قرار گیرد و باید شامل حد مجازی برای رشد باشد.
در صورتی که الزامات بخش 5.5 برآورده شود، LDP(ها) ممکن است در حفره های سقف یا زیر کف قرار داشته گیرند. برای کابل کشی متعادل ، در هنگام برنامه ریزی طول کابل‌های بین ZD وLDP، باید اثر اتصالات چندگانه در مجاورت عملکرد انتقال مورد توجه قرار گیرد.

تأسیسات ورودی ساختمان
به بخش 5.7 از ISO/IEC 11801:2002 و Amendment 1 (2008) مراجعه کنید.

اتصال به زمین و نقاط هم‌پتانسیل تجهیزات
به ISO/IEC 14763-215 مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط:

استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت اول) | ISO24764
استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت دوم) | ISO24764
استاندارد کابل کشی دیتا سنتر (قسمت سوم) | ISO24764

 

امتیاز شما به این مطلب