نحوه کار سیستم اطفاء حریق در مراکز داده

وظیفه این سیستم خاموش کردن آتش در صورت بروز حادثه داخل رک ها می باشد. در این ویدئو نحوه کار یک سیستم اطفاء حریق را مشاهده می کنید. در این سیستم پس از آتش سوزی با پخش گاز منو اکسید کربن و نرسیدن اکسیژن به شعله های آتش، آتش سوزی مهار می شود.

امتیاز شما به این مطلب