موارد ایمنی هنگام کابل کشی فیبرنوری قسمت اول

 

 در این مطلب قصد داریم درباره موارد امنیتی در حوزه  پیاده ساز ی کابل های فیبرنوری صحبت نماییم.

مخاطرات فيبر نوري

انتهاي بدون محافظ فيبر نوري را از پوست و چشمان دور نگه داريد. قطعات دور انداختني بايد با احتياط حمل شوند و نبايد با دست بدون دستکش جمع آوري شوند، بلکه ابزارها و دستکش هاي مخصوص مورد نياز است.

زباله ها را در ظروف مناسب و با هماهنگي موسسات مربوطه دور بيندازيد. اطمينان حاصل کنيد که ميزان دور ريز فيبرنوري به حداقل برسد.

دريچه هاي حاوي نقاط پاياني کابلکشي فيبر نوري بايد با علامتهاي هشداردهندة مناسب يا عبارات خوانا نشانه گذاري شوند.

احتياط ليزر

اشعه ليزر استفاده شده در ارتباطات نوري قابل مشاهده است و مي تواند موجب آسيب جدي به چشمها شود. تماشاي مستقيم آن هيچ دردي در چشمان ايجاد نميکند و مانند نور معمولي موجب بسته شدن خودکار چشمها نمي شود.

اين امر ميتواند موجب بروز آسيبهاي جدي به شبکية چشم شود. بنابراين،  هيچگاه به درون فيبري که ليزر درون آن تابيده است نگاه نکنيد.

 در صورتي که تصادفي چشم شما با اشعة ليزر در تماس بود، بيدرنگ براي دريافت خدمات، به مراکز درماني مراجعه کنيد.

 

مروری بر طبقه بندي ليزر

طبقه بندي هاي متعددي براي ليزر وجود دارد که به سطح خطر مشخص شده در IEC 60825-1 ED. 3.0:2013 بستگي دارد.

دسته هاي آن عبارتند از IM،2،2M،3R&4  توليدکنندگان ليزر ملزم هستند که ليزرهاي  خود را با هشدارها نشانه گذاري نمايند و در موارد خاص، مقدار انتشار ليزر، روزنه ليزر، مخاطرات پوستي، و طول موج مرئي را نيز بر اساس همان استاندارد مشخص کنند. عالوه بر آن، ليزرهاي کلاس 2 به بالا بايد با برچسبهايي به شرح زير عالمتگذاري گردند

احتياطات

انتهای شکسته شدة فيبرها در خلال termination يا تکه کردن مي تواند خطرناک باشد. انتهاي فيبرها تيز است

و مي تواند در پوست وارد شوند. آنها همواره مي شکنند و يافتن و برداشتن آنها بسيار مشکل است. گاهي براي اين

کار به موچين و ذره بين نياز است. هرگونه تاخير در بيرون آوردن فيبر از بدن مي تواند موجب بروز عفونت شود که خطرناک است.

بنابراين :

  •  هنگام حمل فيبرها مراقب باشيد.
  •  لبه هاي شکسته شده فيبر را با انگشت لمس نکنيد.
  •  تکه هاي فيبر را بر روي زمين نيندازيد زيرا مي توانند به فرش يا کفشها بچسبند و به تمام نقاط منزل حمل شوند.
  •  تکه هاي آن را به طور مناسب دور بريزيد.
  •  نزديک ناحيه نصب از خوردن و آشاميدن خودداري کنيد.

ايمنی مواد

روند اتصال و خاتمه فيبر نوري نيازمند تميزکننده ها و چسب هاي شيميايي متعدد است. دستورالعملهاي ايمني تعريف شده براي اين مواد نيز بايد دنبال شود. در صورت سردرگمي در استفاده از اين محصوالت، از توليدکننده MSDS ( برگه داده ايمني مواد) را بخواهيد.

دستورات زير را هنگام کار با مواد به خاطر داشته باشيد:

  •  هميشه در محلي با تهويه مناسب کار کنيد.
  •  تا جای ممکن از تماس مواد با پوست پرهيز کنيد.
  •  از بکار بردن مواد شيميايي حساسيت زا خودداري کنيد.
  •  حتي الکل ايزوپروپيل ساده که به عنوان پاک کننده به کار مي رود نيز قابل اشتعال بوده و بايد با احتياط حمل شود.