راهکار FTTh

کابل کشی مناطق بیمارستانی

کابل کشی شبکه در مناطق بیمارستانی، با قسمت های دیگر بسیار متفاوت است. علاوه بر این که پوشش شبکه برنامه‌ها و سیستم‌های بسیاری را همزمان هندل می کند، می بایستی تحت شرایط خاص کیلینیک ها وبیمارستان‌ها هم به راحتی قابل استفاده باشد.در واقع بهتر است بگوییم، کابل کشی در مناطق بیمارستانی، چیزی بیشتر از تنها خطوط ارتباطی است. راه حلی که R&M برای محیط های بیمارستانی و کیلینیک ها طراحی کرده، مبتنی بر استاندارد S 11801 می باشد و عملکرد و کیفیت آن تضمین شده است. R&M برای بهینه سازی این سیستم، استفاده آسان و مدیریت موثر ریسک های مربوط به آن، تدابیری را اندیشیده است. در راه حل های R&M Freenet، هریک از کابل ها با رنگ های مختلف کد بندی شده اند و همچنین برای کاهش ریسک های مدیریتی از استاندارد ISO 80001 یا TIA1179 استفاده خواهد شد.

  • اتاق بیمار

مکان هایی که برای استراحت بیماران تعبیه می شود، نیازمند تجهیزات شبکه ای با ویژگی های خاصی هستند. در اتاق استراحت بیماران تمامی تجهیزات به اینترنت متصل می شوند تا اطلاعات را در هر لحظه از وضعیت بیمار به متخصصین اطلاع دهند. علاوه براین در فضاهای بیمارستانی نیازمند تجهیزات آنتی باکتریال هستیم تا محیط آلوده نشود.

  •  اتاق های جراحی

در آزمایشگاه ها و اتاق عمل ها ما نیازمند تجهیزاتی هستیم که درصد آنتی باکتریال بودن آنها بیشتر باشد. به دلیل حساس بودن شرایط در این مناطق، استاندارد IEC 60601-1-1 تصویب شد تا تجهیزات در محیط  های آزمایشگاهی و اتاق عمل ها از هر گونه آسیب و آلودگی محفوظ باشند.