نام و نام‌خانوادگی: دکتر آزاد معروفی

    سمت: مدیرعامل – عضو هیئت‌مدیره

    ایمیل: azad.m@lavancom.com