ساخت کابل های فیبر سفارشی در کارخانه جدید R&M

آشنایی-با-تقویت-کننده-نوری

آشنایی-با-تقویت-کننده-نوری


به دنبال خريد شرکت Optimum Fiberoptics در الکريج، MD، در سال 2019، کارخانه مدرنيزه شد و در ابتدای ژوئن سال 2020 افتتاح شد. با استفاده از رويداد مجازي «Open House». مراسم به محض لغو قوانين پاندمی برای کرونا، برگزار می شود.

مکان جديد يک نقطه عطف مهم در گسترش تحقيق و توسعه R&M از سوئيس به ايالات متحده است، که در سال 2016 در Milpitas کاليفرنيا آغاز شد. دفتر و مرکز توليد الکريج 10 هزار متر مربع است که به مشتريان R&M در شرق، جنوب و غرب ميانه واشنگتن دی سی و ويرجينيا شمالی و همچنين کليه شاخه‌ های ارتش ايالات متحده با محصولات خاص خدمت خواهد کرد.

اين کارخانه در الکريج راهکارهای خاص مس و فيبر‌نوری را با کيفيت و ويژه مشتری، ارايه می ‌دهد و سهم بسزايی در گسترش بيشتر دامنه محصولات محلی، جهانی و سفارشی در آمريکای شمالی خواهد داشت. در سال جاری، تمام جنبه‌های تجربه مشتريان در سراسر ايالات متحده، يکپارچه می شوند تا خدمات استثنايی برای شما فراهم کنند.