بهینه سازی زیرساخت های Healthcare | بیمارستان سنت جورج

تا پاسخگوی تقاضای روزافزون منطقه اطراف نیز باشد. (آر اند ام) با استفاده از کابل هایی که تا طول 90 متری قابلیت استفاده داشتند، استفاده از راهکار کانال گسترده شرکت را پیشنهاد می کند و برای اتصالات مسی بیش از 100 متر از آزمایش استفاده می کند.

امتیاز شما به این مطلب