Single Pair Ethernet (SPE)

 اترنت تک جفت یا SPE یک فناوری جدید است. در سال های آینده تحولات جدیدی توسط R&M معرفی خواهند شد که هماهنگی بین این تحولات ضروری خواهد بود. R&M متعهد است در تحولات مربوط به SPE به عنوان یک فناوری کامل، مشارکت کند برای همین R&M از اعضای اتحادیه سیستم اترنت تک جفت (SPE) می باشد. اترنت تک جفت یا SPE از بخش اتوماتیو سرچشمه می گیرد. به منظور آماده شدن برای چالش های آینده ، SPE به عنوان یک پروتکل انتقال سبک ، کم فضا و کم هزینه برای اترنت توسعه یافت. SPEاکنون راه خود را در ساخت و ساز های صنعتی و فرآیند اتوماسیون سازی پیدا کرده است. در این محیط ها SPE یک IP پایه مبتنی بر وجود پروتکل زمینه باس ارائه می دهد.

 

 

 

 

دو شاخه های SPE برای سرهم شدن با پچ کورد ها دارای پایانه های IDC ثابت، کشش های ثابت مطمئن و شیلد های تماس قابل اطمینان هستند. لینک های بادوام SPE دارای پایانه هایی با اتصال راحت، طراحی انعطاف پذیر و رابط های تحت استاندارد R&Mfreenet 

 
امتیاز شما به این مطلب