سربندی کانکشن ماژول Cat 6A STP – ار اند ام

رقم زده است. این کانکشن ماژول با بست کمربندی تعبیه شده روی آن، کابل کشی را برای نصابان و تکنسین ها بسیار آسان تر کرده است. به کمک این بست، ارتباط بین شیلد کابل و بدنه کانکشن ماژول برقرار شده است.