زندگی چقدر در شهر هوشمند راحته

همچون استفاده از سنسورها و دوربین‌های مختلف با روش‌های ایمن برای مدیریت دارایی‌های شهر هوشمند (smart city) مطرح شد. یکی از اهداف اساسی حرکت به سمت شهرهای هوشمند، مدیریت موثرتر و کارآمدتر زیرساخت‌ها و دارایی‌های شهری بوده است. اما واکنش به رویدادهای زیربنایی نوظهور برای کمک به شهرها و ساکنان آن نیز به همان اندازه اهمیت داشته است.

امتیاز شما به این مطلب