داده های بزرگ = داده های بهتر

 

درک کرد؟ الان ما کلی داده داریم. خیلی بیشتر از اون چیزی که در گذشته داشتیم. داده های بزرگ که مهم هستند و جدید هستند. سخنرانی تاثیرگذار کنث کوکر در زمینه «داده های بزرگ» را مشاهده کنید.

امتیاز شما به این مطلب