راهکار جالب RFID در موزه برای نمایش اطلاعات

بنابراین، ما از سیستم RFID کمک گرفتیم تا به بازدیدکنندگان، در گردش در محوطه موزه کمک کنیم.

نمایشگاه طبیعت گرای تعاملی – با استفاده از تکنولوژی RFID و صفحه لمسی

امتیاز شما به این مطلب