هوشمندسازی عملیات لجستیکی توسط RFID

 

 در عملکرد رایج LTL اسکن دستی به این صورت رخ می دهد: بسته ها وارد تاسیسات می شوند ، در یک مکان خاص جایگذاری می شوند، به یک مکان جدید منتقل می شوند، آماده می شوند و سپس در کامیون خروجی بارگذاری می شوند.

طبق روال معمولی LTL ، برای هر پالت که به تاسیسات وارد شده و از آن خارج می شود ، اسکن های دستی چندین بار لازم است

 

 

 عملکرد LTL همراه با RFID با اسکن اوتومات به این صورت رخ می دهد: بسته ها وارد تاسیسات می شوند، از طریق تاسیسات عبور می کنند، به درهای خروجی نزدیک می شوند و سپس در کامیون بارگذاری می شوند.

با RFID برای هر پالت که به تاسیسات وارد شده و از آن خارج می شود، این عملیات به هیچ اسکن دستی احتیاج ندارد.

در نتیجه : RFID منجر می شود تا 99 درصد دقت خواندن برای محموله ی ورودی و خروجی بیشتر شود

منجر به کاهش 99 درصدی نرخ حمل و نقل فعلی و همچنین خطاهای آشکار ورودی می شود

تا 20 درصد بهره وری عملیات اسکله را افزایش می دهد

امتیاز شما به این مطلب