پیاده سازی RFID

دامنه‌ی خوانش زمانی به حداکثر می‌رسد که آنتن گیرنده تگ‌خوان و آنتن فرستنده برچسب به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. زمانی که جهت قرار‌گیری از حالت موازی به حالت عمودی تغییر می‌کند، قدرت سیگنال برگشتی از تگ شدیدا کاهش می‌یابد. زمانی که جهت‌ تگ محصولات برچسب خورده قابل کنترل یا تغییر نیست، زاویه‌ی آنتن گیرنده تگ‌خوان می‌تواند تغییر کند. از راه حل‌های ممکن دیگر استفاده از آنتن‌هایی است که حساسیت کمتری نسبت به جهت‌گیری دارند و یا باید از آنتن‌های چندگانه‌ای استفاده کرد که در زوایای مختلف مربوط به نواحی خوانش نصب شده‌اند. ادغام چندین آنتن اسکن یا تگ‌خوان در زوایای مختلف، احتمال شناسایی تمامی برچسب‌های ارائه شده را افزایش می‌دهد.

 

 

امتیاز شما به این مطلب