آزاد معروفی- لاوان ارتباط- مدیر عامل شرکت لاوان ارتباط- کمیسیون اینترنت اشیاء و داده ‏های عظیم – اینترنت اشیاء و داده ‏های عظیم- سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران