آغاز، آغاز فعالیت، ایران، بانک مرکزی، پرداخت موبایلی، کیف پول الکترونیکی