اتصال، ارتباطات، اینترنت، اینترنت اشیاء، دستگاه، IoT