اینترنت اشیا، اینترنت چیزها، داده های عظیم، داده های بزرگ، کلان داده، کمیسیون اینترنت اشیا و داده های عظیم