اینترنت اشیاء، IoT، پیش‌نیاز، کاربرد، پیش‌نیاز کاربرد اینترنت اشیاء، 5 پیشنیاز کلیدی قبل از به کارگیری اینترنت تکنولوژی اشیاء، تکنولوژی اینترنت اشیاء