تانوما، فیبر نوری، اپراتور نسل چهارم، تار نوری مخابرات ایران، FTTH، FTTB، تار نوری