داده های بزرگ، داده های بزرگ برای تأثیر بزرگ، روز جهانی مخابرات، big data