رباتی- شهروند-عربستان – – ولیعهد عربستان – احداث – شهر هوشمند- کشور – ربات هوشمند ب-اولین بار – جهان- حق شهروندی- اعطا کرد-ربات شهروند- کشور عربستان – تکنواوژی رباتی – تکنولوژی روز