ربات ب-خانه – مراقبت از خانه- تنظیم درجه حرارت-هواساز- ک- پخش ویدئو– دستیار هوشمند -ربات هوشمند – ربات خانگی- زندگی هوشمند-خانه هوشمند – ربات انسان -ربات Aido- عضو جدید خانواده –