ربات ویژه- فروشگاه – مشتریان- راهنمایی — یافتن کالای-مورد نیاز -بخش های مختلف -فروشگاه-ربات هوشمند – ربات-ربات فروشمنده – ربات راهنما –