سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- آزاد معروفی- معروفی- مدیر عامل شرکت لاوان ارتباط- شرکت لاوان ارتباط- لاوان ارتباط- داده های عظیم- داده‌های عظیم- اینترنت اشیا- IoT- big data