سرمایه گذاری شرکت MTN، شرکت MTN، شرکت ایرانیان نت، فیبر نوری، قرارداد سرمایه گذاری، قرارداد، پروژه فیبر نوری، Fiber Optic