سیستم سرکوب آتش- سیستم اطفاء حریق- سیستم FM200- هپتافلوروپروپان