شرکت R&M، سیستم امنیتی، کانکتور، تکنولوژی Splash Line، کانکتور RJ45، کانکشن ماژول، سیستم امنیتی R&M