شهر هوشمند – اینتر نت اشیا – شیکه – فیبر نوری – دکتر آزاد معروفی -نمایشگاه – تراکنش کالی