شهر هوشمند – زندگی هوشمند – خیابان هوشمند – راه رفتن هوشمند = خط عابر – خط عابر پیاده – خط کشی عابر – عابر – خیابان هوشمند – جاده هوشمند – راه هوشمند