فرودگاهی با انرژی پاک اولین فرودگاه جهان که کاملا با انرژی خورشیدی کار می کند.- تکنولوژی روز – تکنولوژی جدید – فناوری جدید – فناوری روز