قطار- قطار برقی – قطار هوشمند – مسیر مجازی – دنیا – اقتصادی -شرکت چینی -CRRC -جوجیو-ریل -سامانه -ART -راگن