لاوان ارتباط-لاوان -شهر هوشمند-نمایشگاه – همایش شهر هوشمند- زندگی هوشمند -برج میلاد – دومین همایش- شبکه تجهیزات شبکه- فیبر نوری –