نرم‌افزار به عنوان یک سرویس، SaaS، مزایای SaaS، برنامه‌های کاربردی SaaS