– ویدئو- کاربردهای- مختلف- تکنولوژی اینترنت اشیاء – شهرهای هوشمند-زندگی هوشمند – فروشگاه هوشمند – همه چی هوشمند – خیابان هوشمند -اینترنت- اینترنت اشیاء