-کمپانی تلگرام- نسخه متفاوتی از تلگرام ب-تلگرام ایکس-.- پایه کدنویسی – ایرادات نسخه اصلی تلگرام- ویدئو-محیط کاربری تلگرام ایکس-تکنولوژی روز – تکنولوژی – فناوری جدید – فناوری جدید