گگابیت اترنت- فیبر نوری- آر اند ام- R&M- کنسرسیوم فیبر نوری- OBO- On-Board- 400 گگابیت اترنت- اترنت- استاندارد اترنت