یشرفت تکنولوژی – کاربرد ربات های –گیرنده های نرم–صنایع غذایی -بدون نیاز – تعویض گیرنده -همراه -تایید- FDA-تکنولوژی ربات – ربات خط تولید – ربات هوشمند – تکنولوژی روز