big data-داده های بزرگ – داده های عظیم – داده ها – کنث کوکر – داده های کوچک -کلا داده