DOMINO- پروژه DOMINO- شرکت R&M- R&M – آر اند ام- Nikola Vaptsarov- دانشکده  مکانوالکتروتکنیکال Nikola Vaptsarov- مکانوالکتروتکنیکال- سیستم سوئیسی دوگانه- سیستم دوگانه آموزشی