راهکار مسکونی شبکه

کابل کشی مناطق مسکونی 

دنیایی که ما امروز در آن زندگی می کنیم،  در حال تبدیل شدن به دنیای دیجیتال است و هر روز نوآوری تازه ای در آن رخ می دهد. به همین دلیل لاوان ارتباط برای همسویی با این تغییرات راهکارهای FREENET، R&M را پیشنهاد می کند، با بهره گیری از این راهکار مسکونی شما می توانید با هر تغییری که رخ می دهد همسو شوید و انعطاف پذیری را به تمام معنا تجربه نمایید. لاوان ارتباط برای مناطق مسکونی راه حل های مطابق با استاندارد EN 50173-4 را ارائه می کند. طراحی ساده  توزیع کننده و راه حل های ارتباطی در R&M، منجر شده است که مشتریان بتوانند  از جریان شبکه در تلفن، تلوزیون وهر وسیله دیگری که تمایل داشته باشند، استفاده نمایند.

سایر راهکارها