مدیران و کارکنان لاوان ارتباط

دکتر آزاد معروفی

مدیرعامل و عضو هیات ‌مدیره

مهندس محمد‌علی جوادی

رئــیــس هـیـات مــدیــره