تفاوت بین لینک دائم (Permanent Link) و کانال (Channel) چیست؟

کانال در بردارنده تمامی عناصر سیستم کابل کشی از جمله پچ کوردها، نقاط تجمیع و پچ پنل های اتصال متقاطع است.

لینک دائم این مزیت را دارد که در هر زمانی در آینده انجام مجدد تست به سادگی امکان پذیر است چرا که از زمانی که این زیرساخت کابل کشی نصب می شود دیگر هیچ عنصری در آن تغییر نمی کند و این بدین معناست که بین عملکرد کابل کشی، در هر زمان دلخواه با عملکرد زمان نصب اولیه مقایسه مستقیم به راحتی صورت می گیرد. از طرف دیگر، هر باری که یک پچ کورد یا لینک نقطه تجمیع تغییر می کند، به دنبال آن پیکربندی و عملکرد کانال تغییر می کند و نباید نتایج دو تست مختلف با پیکربندی های مختلف را با هم مقایسه کرد.

permanent and channel link

اگر در یک کانال مشخصی در هنگام انتقال داده ها مشکلی به وجود بیاید، ابتدا بایدلینک دائم تست شود. با این کار اگر در کابل کشی ثابت (fixed) ما مشکلی وجود داشته باشد، مشخص می شود. در ادامه باید کانال مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر اتفاقی برای پچ کوردها و یا دیگر عناصر کابل کشی افتاده باشد، مشخص شود.

WithorWithoutPatchCords

 

این نکته را به یاد داشته باشید که پچ کوردها جزء جدایی ناپذیر ساختار کابل کشی هستند و تاثیر مستقیمی بر روی عملکرد کانال ها دارند. هر چقدر کیفیت پچ کوردهای مورد استفاده بالاتر باشد، عملیات انتقال داده هم با کیفیت بالاتر و بهتری اتفاق می افتد.

test network channel testing

مطالعه مطالب مرتبط:

پچ پنل | تعریف،کاربرد و انواع آن

تفاوت پچ کورد و پیگتیل های نوری

انواع پچ کوردها و خصوصیات آن ها | پچ کورد مسی