دهمین نمایشگاه Roadshow R&M

R&M roadshow

R&M roadshow


زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه 

کامیون های Roadshow R&M  برای دهمین بار تور برگزار می کنند. در ماه های آینده، آنها بار دیگر اطلاعات انحصاری، به روز و عملی را در اختیار کارشناسان کابل کشی در سراسر اروپا قرار خواهند داد. شرکای R&M می توانند از کامیون ها برای رویدادهایی جهت مشتریان استفاده کنند. کامیون هــای نمایشــگاه جــادهای R&M در حــال تبدیــل شــدن بــه مکان هــای گردهمایــی صنعــت بــا ارزش افــزوده واقعــی هســتند. به ویــژه در دو ســال آخــر همه گیــری، آنهــا ارزش خــود را ثابــت کرده انــد.

R&M

رویدادهــا بــرای مشــتریان شــامل کامیون هایــی بــا انــدازه قابــل مدیریــت هســتند و می تــوان حفاظــت کامــل از ســرایت را تضمیــن کنــد. ملاقات متخصصان بازدیدکننــدگان می تواننــد محصــولات R&M را در نمایشــگاه های متحــرک تجربــه کــرده و امتحــان کننــد. آنهــا می تواننــد شــخصا در چــادر بــا کامیــون یــا در اتاق هــای ســازماندهنده محلــی بــا کارشناســان صحبــت کننــد. ســوالات مربــوط به نصــب را می تــوان خــود به خــود پاســخ داد. نمایشــگاه های تجــاری مجــازی نمی تواننــد ایــن را ارائــه دهنــد. در حالیکــه یــک کامیــون اطلاعاتــی در مــورد مرکــزداده و کابل کشــی LAN  ارائــه می دهــد، کامیــون دوم دارای دنیــای FTTX اســت.

. بــا اســتفاده از پلتفــرم Netscale به عنــوان مثــال، بازدیدکننــدگان یــاد میگیرنــد کــه چگونــه تراکــم زیرســاخت های فیبرنــوری را افزایــش دهنــد و مدیریــت شــبکه را ســاده کننــد. یــک مــدل ســاختمان هوشــمند نشــان میدهــد کــه چگونــه شــبکه LAN ، اتوماســیون ســاختمان، بــرق از طریــق اترنــت و اترنــت تــک جفتــی بــا هــم کار میکننــد. بــا جعبه هــایR&M ، Polaris  نشــان می دهــد کــه چگونــه خانه هایــی بــا هــر انــدازه را می تــوان به ســرعت و کارآمــد بــا اتصــالات بانــد پهــن عرضـه کـرد. و بـا اسـتفاده از اسـپالیس جدیـد  ZOONA، نســل جدیــد توزیع کننده هــای فیبرنــوری بــرای اتصــالات مشــترکین در شــبکه های بانــد پهــن روســتایی، در میــان دیگــران، نیــز گنجانــده شــده اســت. در جاده های سراسر اروپا دو کامیـون R&M – اولـی در سـال 2013 و دومـی در سـال  2019 راه انـدازی شـد – در ایـن مـدت تجربـه بسـیار زیـادی را فرا گرفتنــد. آنهــا 260000 کیلومتــر را در جاده هــای اروپــا طــی کرده انــد. از پرتغــال بــه روســیه، از انگلســتان بــه مقدونیــه و از فنلانــد بــه ایتالیــا ســفر کرده انــد.در 30 کشــور و در 1000 نشســت نمایشــگاه جــادهای، مشــتریان و شــرکای  در کامیون هــا و داخــل کامیون هــا گرد هــم آمدنــد. بــه نصابــان، برنامه ریــزان متخصــص، معمــاران و توزیع کننــدگان اطلاعــات انحصــاری در مــورد آخریــن پیشــرفت های فنــاوری شــبکه را ارائــه داده انــد. به خاطــر بیمــاری همه گیــر، یکــی از کامیون هــا مجبــور شـد در بهـار 2020 در بلژیـک اسـتراحت اجبـاری و طولانـی داشــته باشــد. پرنــدگان به ســرعت از آن به عنــوان مکانــی بــرای لانه سـازی اسـتفاده کردنـد! یـک بـار اسـکن کامـل بدنــه کامیــون در مــرز روســیه درخواســت شــد. اســکن تاییــد کــرد کــه فقــط محصــولات کابل کشــی ســوییس بــا ســطح بالا در کامیــون وجــود دارد. در ایــن مــدت کامیون هــا خوشــبختانه کار خــود را تقریبــا بــدون تصــادف انجــام داده انــد. شــرکای R&M بــار دیگــر می تواننــد از کامیون هــای نمایشــگاهی جــادهای بــرای رویدادهــای مشـتریان در سـال 2022 اسـتفاده کننـد. هدف از نمایشـگاه جـادهای ارائـه نوآوری هـا و تبـادل تجربیـات عملـی اسـت. برنامــه امتحــان شــده بــرای دور دهــم نیــز آمــاده اســت.

R&M

منبع : (R&M (connection

بخوانید : مجله R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *